Sistemes de gestió certificables

Els sistemes de gestió basats en normatives o protocols, normalment son de aplicació voluntària per les empreses i son els fonaments d’una bona gestió, com també ajuden a millorar el rendiment empresarial. Ajuden a demostrar el compromís de la direcció de l’empresa respecte la qualitat del producte o servei, la protecció del medi ambient, la seguretat i salut del personal, etc. depenent de la norma implantada en cada cas.

La nostra relació amb els clients
es basa en la confiança
i la professionalitat

Implantació normes ISO Girona

A EGS col·laborem estretament amb els nostres clients per desenvolupar i implantar els sistemes de gestió normalitzats, adaptant-los en cada cas a les característiques de cada empresa i fer el sistema de gestió esdevingui una eina real i pràctica.

La implantació d’aquests sistemes permet involucrar a totes les persones de la seva organització en una permanent orientació al client i major rendiment.

La nostra metodologia de treball permet:

 • Diagnosticar el nivell d’eficiència en la gestió de l’empresa
 • Detectar punts forts i punts febles
 • Assignar clarament les responsabilitats i les tasques de tots els membres de l’organització
 • Identificar i optimitzar els processos de treball
 • Millorar la imatge interna i externa de l’organització
 • Aconseguir punts addicionals en concursos públics

Auditoria interna normes ISO Girona

La realització de les auditories internes a les empreses que estan certificades amb alguna norma ISO o altres sistemes com BRC, IFS… és un requisit de la pròpia norma, però des de EGS intentem que no sigui un simple tràmit, sinó que sigui útil per a l’empresa i ajudi en la seva millora continua.

Suport en el manteniment de normes ISO a Girona

Des d’EGS també donem suport a les empreses en el manteniment del sistema de gestió implantat,  per ajudar en el seu correcte manteniment i treballar per a la millora contínua.

Ens adaptem a les necessitats de cada empresa, definint un pla de treball que cobreixi les seves necessitats, amb l’objectiu de complir amb tots els requisits de la norma i treballar en els punts febles i potenciar les fortaleses.

Integració de sistemes de gestió a Girona

La majoria de sistemes de gestió tenen una gran part de requisits que es repeteixen. Per tal de poder optimitzar els recursos, és important no repetir tasques i aquesta és la importància de la integració dels sistemes, per tal que mantenir el sistema no es faci feixuc, però a la vegada, que no quedi cap requisit per complir.

ISO 9001 i EFQM de qualitat

La qualitat no es limita a la comprovació dels productes o serveis oferts als clients, sinó que engloba tota una estratègia empresarial i, lluny de la tradicional idea dels sistemes de gestió normalitzats, a EGS aportem una eina real i pràctica per a la presa de decisions i per a la millora contínua de la organització. Estem especialitzats en aportar valor als sistemes de gestió existents, que representen per a moltes empreses una càrrega i no aporten una veritable utilitat.

El segell EFQM és la única certificació internacional que reconeix la gestió excel·lent, innovadora i sostenible de les organitzacions. Consisteix en una eina ideal per mesurar i accelerar la transformació d’una organització, ja que permet descobrir els punts forts i aprofitar oportunitats de millora.

ISO 14001 i EMAS de medi ambient

La norma ISO 14001 i el reglament EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) són dues formes voluntàries de millorar la gestió ambiental a la seva organització i de demostrar la implicació amb la sostenibilitat.

La implantació d’aquets sistemes de gestió ambiental a la seva empresa permetrà:

 • Complir amb la legislació ambiental i estar informat de les novetats normatives.
 • Controlar els impactes ambientals de l’activitat
 • Millorar la imatge i la reputació.
 • Avantatge competitiva respecte altres empreses, ja que et permet accedir a noves oportunitats de negoci, en tenir un reconeixement en concursos públics, així com internacionalment (ISO 14001) o europeu (Reglament EMAS), accedir a subvencions, complir amb les exigències ambientals dels clients, etc.
 • Augmentar l’eficiència i la productivitat de la teva organització, aprofitant millor els recursos, reduir les despeses i prevenir els problemes ambientals.

ISO 22000, FSSC, BRC i IFS de seguretat alimentaria

Les normes IFS, BRC, FSSC i ISO 22000 són normes internacionals de seguretat alimentària que certifiquen la qualitat i la innocuïtat dels productes alimentaris processats, així com els processos de producció.

Aquestes normes es basen en els principis del sistema HACCP (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control), així com els requisits legals i les bones pràctiques de fabricació, higiene i manipulació.

Les normes es poden aplicar a diferents tipus de productes i activitats, com ara aliments, logística, envasos o intermediaris (brokers).

La certificació IFS, BRC, FSSC o ISO 22000 té diversos beneficis per a les empreses, com ara:

 • Millorar la imatge i la reputació de l’empresa, demostrant el seu compromís amb la seguretat i la qualitat alimentària.
 • Augmentar la competitivitat i l’accés a nous mercats, en comptar amb un reconeixement internacional que permet diferenciar-se dels competidors.
 • Reduir els costos operatius i els riscos legals, en optimitzar l’ús dels recursos, prevenir el malbaratament, complir la legislació alimentària aplicable.

ISO 45001 de riscos laborals

La norma ISO 45001 té com a objectiu prevenir lesions i problemes de salut relacionats amb la feina, millorar l’exercici de la seguretat i salut en el treball (SST), fomentar una cultura de prevenció i millora contínua, com també la comunicació i participació dels treballadors i augmentar la satisfacció i el benestar dels treballadors.

És aplicable a qualsevol tipus d’organització, sense importar-ne el sector o la mida.

La certificació ISO 45001 té diversos beneficis per a la seva empresa, com ara:

 • Millorar la seguretat i la salut dels treballadors.
 • Millorar la imatge i la reputació de l’organització, i el compromís amb la seguretat i la salut dels treballadors.
 • Augmentar la competitivitat , en comptar amb un reconeixement internacional que permet diferenciar-se dels competidors, satisfer les demandes dels clients i millorar la puntuació en licitacions públiques.

ISO 13485 de producte sanitari

La norma ISO 13485 és d’enorme importància per als dissenyadors, fabricants i distribuïdors de productes sanitaris. L’adopció d’aquesta norma proporciona una base pràctica perquè els fabricants abordin les normatives i responsabilitats, a més de demostrar un clar compromís amb la seguretat i la qualitat dels productes sanitaris.

La seguretat del pacient està en el centre mateix de la norma ISO 13485, el principal objectiu de la qual és garantir la coherència del disseny, el desenvolupament, la producció, l’emmagatzematge i la distribució, la instal·lació o el manteniment i l’eliminació dels productes sanitaris. La norma ISO 13485 exigeix a les organitzacions que implantin aquests processos d’acord amb els requisits reglamentaris aplicables identificats per als mercats en els quals pretenen operar.

ISO 17025 de laboratoris d’assaig i calibratge

La ISO/IEC 17025 és una normativa internacional en la qual s’estableixen els requisits que han de complir els laboratoris d’assaig i calibratge. Es tracta d’una norma de Qualitat que introdueix una sèrie de requisits tècnics imprescindibles per aconseguir l’acreditació dels laboratoris d’assaig i calibratge.

Aquesta acreditació dels laboratoris s’aconsegueix a través dels ens regionals que participen en xarxes internacionals de col·laboració.

La norma ISO/IEC 170252 és aplicada pels laboratoris d’assaig i calibratge amb l’objectiu de demostrar que són tècnicament competents i que els seus resultats són veraços.

ISO 26000, SA 8000 i SGE21 de responsabilitat social corporativa

Les normes voluntàries SA 8000, SGE21 són normes de responsabilitat social corporativa que estableixen els requisits per garantir la integració dels principals aspectes ambientals, socials i de bon govern a l’estratègia i gestió d’empreses i organitzacions de tota mena.

Les accions de responsabilitat social corporativa tenen grans beneficis quant a la reputació empresarial, tant per a l’atracció de talent a l’organització però també per a inversors, proveïdors, administració, etc.

Distintiu de garantia de qualitat ambiental

El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGCA) és un sistema voluntari d’etiquetatge ecològic de la Generalitat de Catalunya que reconeix els productes i serveis que eviten els impactes ambientals més enllà del que marca la normativa vigent.

Etiqueta ecològica de la unió europea

L’Etiqueta ecològica de la Unió Europea és un sistema voluntari d’etiquetatge ecològic de la Unió Europea, que identifica els productes i serveis més sostenibles.

Certificació de cadena de custodia del paper FCS

El segell FCS garanteix al consumidor que els materials han estat transformats per empreses tenen la Certificació FCS de Cadena de Custòdia i que aquets materials provenen d’un model de gestió forestal responsable.

Aquesta certificació  és un factor diferenciador en el sector que permetrà  a la seva empresa adaptar-se a les exigències dels consumidors cada vegada més preocupats amb l’impacte ambiental de les seves decisions de compra.